אל רשימת הקורסים המלאה אסטרטגיה שיווקית בכיף

קורסים מקוונים בהנחיית טל איתן: תקנון

כללי

 1. התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לכל הקורסים המקוונים בהנחיית מר טל איתן (להלן: "המרצה").
 2. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי, אשר ייקבע לגבי כל קורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.
 3. מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.
 4. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתו הבלעדית של המרצה.
 5. למרצה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.
 6. המרצה רשאי להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.
 7. הודעות ועדכונים מהמרצה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת הפייסבוק הייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפי הקורס בלבד ו/או בכל דרך אחרת שייבחר המרצה לפי שיקול דעתו.
 8. השיעורים בקורס מוקלטים והמרצה שומר על זכותו לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי לצרכיו שלו. השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק של הקורס תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד המרצה בקשר לחשיפת תכנים אלו.

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

 1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למרצה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י המרצה.
 2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 8 לעיל.
 3. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.
 4. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
 5. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בכל מועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף 11 לעיל תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
 6. לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים הקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט במקרים המפורטים להלן:
  1. הודעת ביטול שתתבצע בתוך 24 שעות ממועד השיעור הראשון תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
  2. בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המרצה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
 8. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמרצה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י המרצה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.
 9. לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הלימודים בקורס" הינו מועד תחילת השיעור הראשון בקורס, גם אם מלכתחילה אמור היה הקורס להיפתח במועד מוקדם יותר.

קניין רוחני

 1. 18. יובהר, כי המרצה הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.
 2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.

רשימת דיוור

 1. משתתף בקורס רשאי להצטרף לרשימת הדיוור של המרצה, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים.
 2. ההצטרפות לדיוור הינה בחינם.
 3. ברישום לדיוור המשתתף נותן את הסכמתו לשימוש בפרטיו האישיים, בכפוף לכל דין, ונותן את הסכמתו להצטרפות למאגר הדיוור של המרצה לצורך קבלת דיוור לכתובת הדואר האלקטרוני, שישלח מעת לעת לפי שיקול דעתו של המרצה.
 4. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.
 5. בהצטרפותו לדיוור, מסכים המשתתף כי מידע ו/או הטבות שיקבל מהמרצה, לרבות פרטיו האישיים, יוחזקו במאגר מידע וכי ייעשה במידע זה שימוש ע"פ שיקול דעתו של המרצה, ובהתאם להוראות כל דין.
 6. בהצטרפות לדיוור, מסכים המשתתף לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 7. המרצה רשאי שלא לאשר הצטרפות אדם לרשימת הדיוור, בהתאם לשיקול דעתו וללא צורך בנימוק.
 8. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו חלה על המשתתף.
 9. על המרצה לא תחול כל אחריות לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר לתוכן הדיוור, בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתתף.